• dau-title
  • Giới thiệu về trường
  • cuoi-title

Chức năng nhiệm vụ

       1. Vị trí, chức năng
         Trường Chính trị Hoàng Đình Giong là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có chức năng:
        - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.
        -  Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn địa phương phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.
 
       2. Nhiệm vụ
       - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và một số lĩnh vực khác.
       - Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
       - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn,  nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.
       - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.
       - Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồ dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.
       - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức và của Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.
       - Tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy và nhiệm vụ chính trị địa phương.
       - Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng nêu trên và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
 
   

» Lược sử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Cơ cấu tổ chức của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Hình ảnh tư liệu
» Sơ đồ tổ chức bộ máy
» Lãnh Đạo nhà trường
» Khoa Lý luận Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
» Khoa Xây dựng Đảng
» Khoa Dân vận
» Khoa Nhà nước và Pháp luật
» Phòng Đào tạo
» Phòng Nghiên cứu Khoa học – Thông tin – Tư liệu
» Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
» Tổ chức Đảng và các đoàn thể
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính Ông Bế Dũng, Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.