• dau-title
  • Văn bản QPPL
  • cuoi-title
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Tên văn bản Ngày BH Xem Tải file Tải
Số 34-Ctr/TU

Chương trình hành động thực hiện kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

06/01/2020 29

Tải về 29

Số 587-BC/TU

Báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019

04/12/2019 46

Tải về 46

Số 20-HD/TU

Một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

21/11/2019 69

Tải về 69

Số 208-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

08/11/2019 165

Tải về 165

Số 66-KL/TW

Kết luận của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

08/11/2019 65

Tải về 65

Số 33-Ctr/TU

Chương trình hành động Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy"

21/10/2019 156

Tải về 156

Số 390-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

09/10/2019 60

Tải về 60

Số 391-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

09/10/2019 83

Tải về 83

Số 392-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

09/10/2019 62

Tải về 62

Số 4874-QĐ/HVCTQG

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

30/09/2019 185

Tải về 185

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Trang sau
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.