• dau-title
  • Giới thiệu về trường
  • cuoi-title

Lược sử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

    
     Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tiền thân là Trường Đảng tỉnh Cao Bằng, được thành lập ngày 01 tháng 7 năm 1948. Từ 1948-1954, thời kỳ này Trường gặp rất nhiều khó khăn do chiến tranh ác liệt, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, cán bộ, giảng viên của Trường đã khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp. Nội dung giảng dạy ở thời kỳ này theo tài liệu của Liên khu gồm: Kháng chiến nhất định thắng lợi, Sửa đổi lối làm việc, Công tác củng cố chi bộ, Nội quy chi bộ; Nội san, tạp chí của Đảng như: Sinh hoạt, Sự thật, Nỗ lực, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng[1] và các lớp chỉnh Đảng, chỉnh huấn,  cán bộ.
    Giai đoạn 1955-1965, Nhà trường hoạt động trong điều kiện gặp rất nhiều nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ, giảng viên chưa đầy đủ, nhưng Trường đã đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp của Tỉnh về những chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương.
    Ngày 03-11-1957, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Nghị quyết số 192 NQ/CB về việc đổi  tên Trường Đảng tỉnh là Trường Hoàng Đình Giong.
    Thực hiện chủ trương của Đảng, năm 1962, Ủy ban Hành chính tỉnh Cao Bằng đã quyết định thành lập Trường Hành chính tỉnh[2]. Trường có chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cán bộ Ủy ban hành chính cấp cơ sở và các bộ phận giúp việc các cấp có nhận thức đúng về chính quyền nhà nước, hiểu biết về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, biết quản lý các mặt công tác; đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác văn thư lưu trữ, đánh máy ở các ngành, các cấp trong tỉnh.
     Thời kỳ 1966-1975, do hoàn cảnh chiến tranh, Trường Đảng Hoàng Đình Giong phải chuyển nhiều địa điểm, đội ngũ cán bộ, giảng viên thiếu, đời sống gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho công tác dạy và học chưa đáp ứng được so với yêu cầu đặt ra, nhưng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường đã đào tạo và bồi dưỡng được nhiều lớp cán bộ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
       Ngày 27-12-1975 Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khóa V đã quyết định bỏ cấp khu, hợp nhất một số tỉnh, trong đó tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn hợp nhất thành tỉnh Cao Lạng. Ngày 07-5-1976, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Lạng ban hành Nghị quyết số 67-NQ/TC-CL về việc hợp nhất Trường Đảng Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng và Trường Đảng Lạng Sơn thành Trường Đảng tỉnh Cao Lạng. Từ năm 1977, tình hình biên giới Việt - Trung diễn biến phức tạp.   Trước tình hình và yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tại kỳ họp thứ 4, ngày 29-12-1978, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa VI) đã phê chuẩn việc phân chia lại địa giới hành chính tỉnh, thành phố. Theo đó, tỉnh Cao Lạng được chia tách thành hai tỉnh: Cao Bằng và Lạng Sơn. Đồng thời, Trường Đảng tỉnh Cao Lạng cũng chia làm hai trường: Trường Đảng Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng và Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn).
     Ngày 25-8-1977, Tỉnh ủy Cao Lạng ban hành Nghị quyết số 117-NQ-TC/CL về việc thành lập Trường Đảng tại chức tỉnh Cao Lạng. Sau khi chia tách Tỉnh, ngày 24-11-1979, Tỉnh uỷ Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 107/NQ-TC-CB về việc đổi tên Trường Đảng tại chức thuộc Tỉnh ủy thành Trường Lý luận chính trị tại chức thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trường theo chương trình kế hoạch.
Thực hiện Thông báo số 46/TB-TW ngày 12-12-1987 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI và Hướng dẫn số 731/TC-TW ngày 11-7-1988 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ngày 18-10-1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-TU về việc thành lập “Trung tâm giáo dục chính trị tỉnh thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy” trên cơ sở sáp nhập bộ phận báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Trường Lý luận chính trị tại chức.
  Ngày 18-9-1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 232/NQ-NS-TU về việc sáp nhập Trường Đảng Hoàng Đình Giong, Trường Hành chính tỉnh, Trung tâm Giáo dục chính trị thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành  Trường Hoàng Đình Giong.
   Ngày 05-9-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) ban hành Quyết định số 88/QĐ-TW về việc thành lập trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến ngày 28-7-1995, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TW về việc thực hiện Quyết định số 88-QĐ/TW. Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, căn cứ Thông báo số 30/TB-TU-CB ngày 16-01-1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, ngày 01-3-1997 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 247/UB-QĐ-TC về việc đổi tên Trường Hoàng Đình Giong thành Trường Chính trị Hoàng Đình Giong. Như vậy, từ ngày 01-3-1997 Trường chính thức mang tên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.
  Quá trình hình thành phát triển Trường Chính trị Hoàng Đình Giong luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn địa phương. Năm 2001 Trường vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba.
                        Hiệu trưởng
Trịnh Thị Ánh Hoa
                                                                                                                                                                                                                                   

[1]. Thông báo Ban Huấn học Liên Khu I số 01-HH về việc sửa soạn và phát động học kỳ đầu tiên của Liên khu ngày 29 tháng 10 năm 1948 (Lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng).
[2]. Báo cáo tình hình tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng ngày 20-9-1962 (Lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Hà Nội).
 

» Cơ cấu tổ chức của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Chức năng nhiệm vụ
» Hình ảnh tư liệu
» Sơ đồ tổ chức bộ máy
» Lãnh Đạo nhà trường
» Khoa Lý luận cơ sở
» Khoa Xây dựng Đảng
» Khoa Nhà nước và Pháp luật
» Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
» Phòng Tổ chức -Hành chính - Thông tin - Tư liệu
» Tổ chức Đảng và các đoàn thể
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.