• dau-title
  • Nghiên cứu khoa học
  • cuoi-title

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường

Thứ sáu - 13/01/2017 08:13

   Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, được Đảng ta phát động, tổ chức thực hiện rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu, có tác dụng tích cực trong xã hội, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với đường lối xây dựng con người mới, nền văn hóa mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
   Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta và dân tộc ta, Người là biểu tượng sáng ngời về trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh cao cả, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cuộc đời đấu tranh vượt qua mọi gian khổ, đầy thử thách của Người không chỉ đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà còn để lại Đảng và dân tộc Việt Nam một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu khách quan của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, mà còn xuất phát từ niềm tin yêu kính trọng, sự tự nguyện và là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người Việt Nam.
   Với tầm quan trọng đặc biệt của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị khẳng định, đây là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với cách mạng Việt Nam, yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.
   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới; góp phần đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội và sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
   Đảng yêu cầu các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở cần đẩy mạnh triển khai đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020,… gắn và sát với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến tốt hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
   Trường Chính trị Hoàng Đình Giong là trường đào tạo cán bộ phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó có công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn miền núi và chủ động hội nhập quốc tế của tỉnh Cao Bằng. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người cán bộ, đảng viên và người công dân mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người giảng viên trong Nhà trường.
   Để đạt được mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người cần gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, viên chức; đây là công việc thường xuyên, một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao trình độ giác ngộ về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong làm việc mẫu mực, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống biểu hiện về mất đoàn kết, quan liêu, tham ô tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, …
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, viên chức Nhà trường với những yêu cầu rất cơ bản:
   Thứ nhất, với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cán bộ, viên chức Nhà trường có trình độ chủ yếu từ đại học trở lên (chiếm 79,07%), trong đó có 17 thạc sỹ thuộc các chuyên ngành Xây dựng Đảng, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Triết học, Kinh tế Chính trị, Kinh tế Phát triển, Chính trị học, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Quản lý Hành chính Công, Quản lý kinh tế, Quản lý Giáo dục,…
    Thứ hai, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đội ngũ cán bộ, viên chức phải là tấm gương sáng để người học noi theo cả về trình độ kiến thức lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống và tác phong lành mạnh, khiêm tốn, giản dị; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không tham ô tham nhũng, không có những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, mệnh lệnh; luôn gần gũi, sâu sát người học, tâm huyết và gắn bó với nghề.
   Thứ ba, trong xã hội nào cũng vậy, người thầy không chỉ mẫu mực về phẩm chất đạo đức, tư tưởng thông suốt, lập trường vững vàng, mà luôn đầu tư về thời gian, công sức trong học tập, nghiên cứu, tự nâng mình lên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt trong thế kỷ XXI, thế kỷ của tri thức và khoa học công nghệ, toàn cầu hóa mạnh mẽ; tình hình trong nước và trên thế giới có những diễn biến phức tạp; chất lượng giáo dục đào tạo nói chung, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nói riêng, đòi hỏi ngày một cao mới có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
    Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nghề đặc biệt, công việc đặc biệt, là loại lao động với đầu ra của “sản phẩm” là những cán bộ lãnh đạo, quản lý. Người thầy với công cụ lao động là nhân cách, trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực giảng dạy, nhằm đào tạo ra những thế hệ cán bộ có nhân cách đạo đức, trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của xã hội, tổ chức, đơn vị. Do vậy, để tránh “tụt hậu” so yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi người cán bộ, giảng viên phải không ngừng trau dồi về tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống, gắn bó với nghề, chăm lo nâng cao kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.
    Hồ Chí Minh từng chỉ dẫn về cách học chủ nghĩa Mác - Lênin là học tinh thần, chứ không học thuộc lòng từng câu từng chữ; học không để trang trí mà học để vận dụng vào công việc hàng ngày và làm tốt nhiệm vụ được giao. Do vậy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là học tập tinh thần tư tưởng, quan điểm, đạo đức, phong cách của Người, chứ không học thuộc từng câu từng chữ; học cần liên hệ với thực tiễn, vận dụng những kiến thức tư tưởng của Người để lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra trong điều kiện mới của đất nước.
    Trên cơ sở kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, với sự niềm kính yêu vô hạn, tin tưởng sâu sắc và kinh trọng cuộc đời hoạt động cách mạng, cũng như phẩm chất đạo đức, phong cách của Người, người giảng viên cần truyền đạt một cách sinh động, cuốn hút người học, làm cho họ thấy được ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam; tác dụng to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đối với lớp lớp thế hệ cán bộ của Đảng, Nhà nước với những tấm gương điển hình trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, trong Cách mạng Tháng Tám, trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam, tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.
   Thông qua các bài giảng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ là dịp rất tốt để giúp người học - những cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh học tập, làm việc  theo tư tưởng và những lời dạy của Người, không làm trái với đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh;  tránh học tập qua loa, đại khái, hình thức,…dẫn đến trong khi thực hiện nhiệm vụ được Đảng và dân giao phó sẽ có lúc suy nghĩ đến lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm,… thì trước sau, dù ở cương vị nào, họ cũng sẽ xa dần mục tiêu lý tưởng của người đảng viên Cộng sản; mất đi sự khiêm tốn, nảy sinh thái độ, việc làm hách dịch, quan liêu, cửa quyền, mệnh lệnh, xa rời nhân dân, trở thành quan cách mạng; chỉ biết thu vén lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, nảy sinh tham ô, tham nhũng, thoái hóa, biến chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống.
   Hồ Chí Minh từng khẳng định, trước mặt quần chúng, không phải cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” sẽ được họ yêu mến và Người đã cảnh báo “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”[1]
   Để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được mục đích, yêu cầu, đem lại lợi ích thiết thực đối với tập thể và mỗi cán bộ, viên chức, tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:
   Một là, đối với Nhà trường cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng chính trị đối với cán bộ, viên chức và học viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay, đặc biệt là việc xây dựng con người mới, nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, viên chức về thực hành đạo đức công vụ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện và mở rộng dân chủ, tạo điều kiện để họ được tham gia các hoạt động, như công tác cán bộ, quản lý tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị.
Ban Giám hiệu, Đảng ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần là những người gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Vì theo Hồ Chí Minh, một tấm gương tốt có giá trị hơn 100 bài phát biểu. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa, hội thảo những chuyên đề cụ thể về tư tưởng Hồ Chí minh, liên hệ tư tưởng, quan điểm của Người với chủ nghĩa Mác - Lênin, qua đó để cán bộ, viên chức thấy được Người đã vận dựng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào lý giải những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay,.. phù hợp với đối tượng.
Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường cần tổ chức cho cán bộ, viên chức và học viên đi học tập, tham quan các di tích lịch sử gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, như Hang Pác Bó, Khu rừng Trần Hưng Đạo, An Toàn Khu Định Hóa, Khu Tân Trào Tuyên Quang, Nhà sàn Bác Hồ, Nghệ An quê Bác, Bến Nhà Rồng,…để họ tận mắt thấy được Người đã sống, làm việc và lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta đứng lên làm nên những thắng lợi kỳ diệu trong thế kỷ XX; đồng thời cũng thấy được cuộc đời giản dị, phong cách quần chúng,.. trong cả cuộc đời cách mạng của Người đã hy sinh vì lợi ích dân tộc, phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, để thấy được kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; qua đó lựa chọn những gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, có tác dụng giáo dục đối với tập thể.
   Hai là, đối với cán bộ, viên chức và học viên cần xác định đúng mục đích, yêu cầu của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là nhằm để tự hoàn thiện bản thân về đạo đức, nhân cách để trở thành người có ích cho xã hội. Đây là việc làm tự nguyện, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của mỗi người, trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, công chức là công bộc của dân, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Do đó dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, công chức cũng luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, nhân cách, phong cách để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng cuộc sống độc lập, hạnh phúc, ấm no.
   Tấm gương rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng và tự học suốt đời của Hồ Chí Minh là một mẫu mực về những giá trị chân, thiện, mĩ, là sự hội tụ tinh hoa văn hoá tư tưởng, đạo đức của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Người rất chú trọng tinh thần tự tu dưỡng của mỗi người, nhất là người cán bộ cách mạng. Vì vậy tu dưỡng đạo đức phải gắn liền với hoạt động thực tiễn, trên tinh thần tự giác, tự nguyện và phải tu dưỡng, rèn luyện bền bỉ suốt đời.
    Tóm lại, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người mới, nền văn hóa mới. Để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả cần có phương pháp, cách làm sáng tạo, sát thực tiễn cuộc sống, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tránh sao chép, máy móc, hình thức, chung chung. Cần tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng, thấm sâu trong nhận thức và tình cảm mọi người, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội; trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của mỗi người… đem lại lợi ích cho quê hương, đất nước… thấy rõ hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không thể là một phong trào, làm một lần là xong mà phải kiên trì, tiến hành bền bỉ, lâu dài…Học Bác theo phương châm: Học Bác phải làm theo Bác, học cụ thể, thiết thực, học đi đôi với làm; không học chung chung, học mà không làm”./.
                                                                                                 ThS. Đàm Thiện Cầu
                                                                                                     Phó Hiệu trưởng
 [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, Nxb CTQG, H.2002, tr.557-558.
 

Những tin cũ hơn

Những tin mới hơn

 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.