• dau-title
  • Bài viết nghiên cứu, trao đổi
  • cuoi-title

Một vài suy nghĩ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong hiện nay

Thứ ba - 24/12/2019 15:22

    Đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong trong những năm gần đây đã có những tiến bộ vượt bậc cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ sư phạm và năng lực công tác so với những năm trước đây. Cụ thể, hiện nay có 90% giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên, trong đó có 02 tiến sỹ; số giảng viên dạy giỏi cấp trường và cấp Học viện ngày một tăng; Ban Giám hiệu có 3/3 thạc sỹ, lần đầu tiên Nhà trường có Hiệu trưởng là nữ. Cán bộ, giảng viên được trẻ hóa, độ tuổi trung bình khoảng 40, trong đó cán bộ, giảng viên nữ chiếm trên 60%; chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng được nâng lên, do vậy, chất lượng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường cũng không ngừng nâng cao. Với những thành tích và thế mạnh đã đạt được trong những năm qua, Nhà trường luôn được lãnh đạo tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các thế hệ học viên ghi nhận và đánh giá cao.
    Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích rất đáng tự hào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn; Nhà trường vẫn còn có những yếu tố cần khắc phục, điều chỉnh mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới:
    Thứ nhất, về tính tiên phong gương mẫu và mối quan hệ ứng xử văn hóa trong nội bộ cơ quan, Nhà trường phải luôn chú trọng và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ, bồi dưỡng tình thương yêu và lòng nhân ái, củng cố đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống lành mạnh, có mối quan hệ công tác và ứng xử văn hóa trong cán bộ, giảng viên.
    Thứ hai, về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ giảng dạy, kinh nghiệm và những hiểu biết về thực tiễn - xã hội của cán bộ, giảng viên tuy có được nâng cao so với những năm trước, nhưng bên cạnh đó còn có những hạn chế cần khắc phục. Thí dụ, cán bộ giảng dạy còn thiếu những kiến thức tổng hợp, nhất là thiếu kinh nghiệm và những hiểu biết về thực tiễn - xã hội. Do vậy, chất lượng bài giảng của một số giảng viên còn hạn chế, việc mở rộng và liên hệ bài giảng với thực tế - xã hội còn ít, chưa khắc sâu được nội dung bài giảng; việc thu hút học tập và ý kiến xây dựng bài đối với học viên còn hạn chế. Ngoài ra, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức hội thảo, nghiên cứu khoa học các chủ đề chưa thật sự bám sát nội dung, mục tiêu bài giảng, chưa giải đáp được những thắc mắc của học viên nảy sinh trong quá trình học tập và thực tiễn công tác. Những chủ đề cần làm rõ, như: Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng và Bí thư Đảng ủy, giữa Đảng ủy và Ban Giám hiệu; hệ thống chính trị trong một cơ quan, đơn vị cụ thể so với lý thuyết về hệ thống chính trị nói chung; về vị trí và mối quan hệ giữa Trường Chính trị Hoàng Đình Giong với các sở, ban, ngành trong tỉnh...
    Thứ ba, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có tác dụng tốt trong việc xây dựng ý thức, tinh thần tập thể, tạo không khí thi đua phấn khởi giữa các khoa, phòng, qua đó củng cố niềm tin, hỗ trợ tích cực cho công tác giảng dạy, học tập. Mặc dù vậy, nhưng các hoạt động này vẫn chưa được phát huy đúng mức, chưa trở thành phong trào thường xuyên, liên tục; không ít cán bộ, giảng viên chỉ mới quan tâm tới việc lên lớp, còn thờ ơ với các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao,...
    Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,... Nhà trường cần quan tâm khắc phục những yếu tố nêu trên, hướng tới xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái; không ngừng củng cố về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ ứng xử văn hóa; nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ giảng dạy, kiến thức thực tiễn - xã hội; nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh, duy trì các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thể chất và tinh thần,... qua đó không những bổ sung, tích lũy, cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy, củng cố niềm tin đối với cán bộ, giảng viên, mà quan trọng hơn là để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, truyền thụ kiến thức, phương pháp làm việc, đặc biệt là gieo niềm tin chính trị, truyền cảm hứng cách mạng cho các thế hệ học viên đã, đang và sẽ học tập dưới mái Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, làm cơ sở vững chắc để sau khi ra trường, học viên có thể làm tốt chức năng, nhiệm vụ được tổ chức phân công.
    Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:
    Một là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Tư tưởng chính trị, lập trường, quan điểm, đạo đức, lối sống đóng vai trò nền tảng, định hướng mọi hoạt động của con người. Thực tế đã khẳng định, nếu người cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, có quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có đạo đức tốt và lối sống giản dị, lành mạnh,... thì trước những biến đổi to lớn ở trong nước cũng như trên thế giới, chắc chắn họ luôn vững tin vào thắng lợi của cách mạng, luôn mình vì mọi người, gương mẫu trong việc thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng thực hiện sự phân công của tổ chức, quyết tâm vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,... Ngược lại, đối với những người tư tưởng chính trị không vững vàng, luôn dao động, quan điểm, lập trường không rõ ràng, cá nhân chủ nghĩa,... thì trước những khó khăn họ sẽ dao động, không kiên định lập trường, họ luôn vì lợi ích cá nhân, sợ gian khổ, khó khăn, quan liêu, vụ lợi, chia bè kéo cánh,...
    Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ, đảng viên muốn giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, có đạo đức lối sống giản dị và ứng xử văn hóa, chống được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, không “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”...thì tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm chăm lo bồi bổ. Đồng thời mỗi cán bộ, giảng viên phải luôn tự nâng cao ý thức về bồi bổ thường xuyên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nội dung bồi dưỡng, nâng cao lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan hệ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và giảng viên là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây chính là nội dung cốt lõi, cơ bản, định hướng đúng đắn về tư tưởng chính trị, lập trường, quan điểm, thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức, lối sống, phong cách, quan hệ, ứng xử văn hóa, động lực thúc đẩy mạnh mẽ hành động của người cán bộ, đảng viên nói chung và người giảng viên nói riêng.
    Hai là, thực hiện tốt công tác nêu gương, gắn với tự phê bình và phê bình.
    Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Nếu làm tốt việc nêu gương thì hiệu quả đem lại sẽ rất to lớn, có tác dụng động viên, hiệu triệu đông đảo quần chúng bằng niềm tin, việc làm. Ngược lại, nếu cán bộ, giảng viên không nỗ lực tự tu dưỡng rèn luyện, không giữ được sự mẫu mực, làm trái đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì hậu quả sẽ rất tai hại, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bản thân, làm giảm niềm tin đối với cơ quan. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy, một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền. Muốn đồng bào nghe theo, thì cán bộ phải gương mẫu đi đầu, xung phong làm trước, chứ nói mà không làm, hoặc nói nhiều làm ít, sẽ không thể thuyết phục được quần chúng.
    Việc nêu gương không chỉ đối với bản thân cán bộ, giảng viên, mà còn đối với gia đình; không chỉ thể hiện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, quan hệ ứng xử, mà còn thế hiện trong hành động, việc làm. Nói đi đôi với làm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân...không chỉ ở trong cơ quan, mà còn là chấp hành tốt mọi quy định và thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú.
    Tự phê bình và phê bình thể hiện sự văn minh và tiến bộ của xã hội, là một trong những nguyên tắc, qui luật để xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Thực tiễn cho thấy, sự yếu kém của nhiều tổ chức, sự thoái hoá, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, một phần quan trọng là do họ xa rời, đánh mất vũ khí nêu gương trong tự phê bình và phê bình. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố, phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Người cho rằng, tự phê bình và phê bình là cốt giúp nhau sửa chữa khuyết điểm...; là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, đó chính là thực hành dân chủ. Do đó, Người chỉ rõ, uy tín của người cán bộ, đảng viên là ở chỗ mạnh dạn tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, dám thừa nhận và quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày một tiến bộ, chứ không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điếm, e sợ quần chúng phê bình. Do đó, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố, xây dựng khối đoàn kết và thống nhất trong nội bộ Nhà trường.
    Ba là, tổ chức sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể.
    Sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thế đúng định kỳ có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng nền nếp hoạt động trong cơ quan, củng cố tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng quan hệ ứng xử văn hóa, gắn xây với chống. Do vậy, nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể cần cụ thể, thiết thực, cần đổi mới hình thức sinh hoạt, khắc phục sự đơn điệu, nhàm chán, huy động được nhiều ý kiến của đảng viên, hội viên.
    Qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể và các hoạt động khác trong cơ quan nhằm phát hiện kịp thời, đấu tranh với những tư tưởng chính trị lệch lạc, bệnh lười biếng, làm việc qua loa, chiếu lệ; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực tế đã khẳng định, công tác xây dựng gắn liền với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ ứng xử có tính chất nền tảng, đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng toàn diện, có tác dụng định hướng mọi hoạt động; là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của Nhà trường và là nhiệm vụ, quyền lợi của từng cán bộ, giảng viên.
    Bốn là, để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bên cạnh tư tưởng chính trị vững vàng, có nhân cách đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh,... đòi hỏi người cán bộ, giảng viên cần phải có trình độ chuyên môn sâu, có trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ sư phạm, có hiểu biết về thực tiễn - xã hội, mới có thể đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.
    Cán bộ giảng dạy trong trường chính trị phải được đào tạo trong các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống trường Đảng và pháp luật Nhà nước về một chuyên ngành cụ thể và có kiến thức sâu về chuyên ngành đó. Đồng thời họ phải có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, những kiến thức liên quan và những hiểu biết về thực tiễn - xã hội. Muốn vậy, cán bộ, giảng viên cần thực hiện tốt lời dạy của Lênin: “Học, học nữa, học mãi”; học ở trong trường và ngoài xã hội, học ở thầy và học ở bạn bè, đồng nghiệp, học những người đi trước và học ở học viên,...luôn khiêm tốn học hỏi, không kiêu căng, tự mãn,...
    Năm là, để có chất lượng bài giảng tốt, cán bộ, giảng viên cần đầu tư thời gian thỏa đáng cho việc soạn, chuẩn bị bài lên lớp, nắm bắt tâm lý và đối tượng học viên, huy động những kiến thức thực tiễn - xã hội phục vụ hữu ích nội dung bài giảng, sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, liên hệ với thực tế đang diễn ra hàng ngày, phù hợp thời gian quy định,...
    Để tạo dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong những năm tới, tôi xin có một số kiến nghị sau:
    Một là, Ban Giám hiệu phải là những người đi đầu, gương mẫu về tư tưởng chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm, có đạo đức, lối sống, tác phong làm việc khoa học, ứng xử văn hóa; là trung tâm đoàn kết trong đơn vị, gần gũi, chú ý lắng nghe ý kiến, đồng thời góp ý chân thành đối với cấp dưới và học viên; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; chống mọi biểu hiện tiêu cực, có trình độ chuyên môn sâu về một môn học nhất định trong chương trình đào tạo, có phương pháp giảng dạy khoa học, có những hiểu biết về thực tiễn - xã hội; ủng hộ, lôi cuốn và tích cực tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong và ngoài đơn vị; quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo cán bộ; bản thân, gia đình và con cái luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định ở nơi cư trú.
    Hai là, lãnh đạo tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo, lãnh đạo, động viên kịp thời Nhà trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, như các loại hình đào tạo, bồi dưỡng học viên, đào tạo giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện khác để phục vụ tốt nhiệm vụ dạy và học. Bởi vì, Nhà trường là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ cho hệ thống chính trị của tỉnh từ những năm sau Cách mạng tháng Tám 1945 cho đến ngày nay và tương lai sau này.
    Ba là, cán bộ, giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ mà Nhà trường giao cho, trước hết cán bộ, giảng viên phải là những người gương mẫu về tư tưởng chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm, có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, có trình độ lý luận chuyên môn đáp ứng yêu cầu, có phương pháp giảng dạy truyền cảm, thu hút sự nghe giảng của học viên, đồng thời có kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức xã hội. Muốn vậy đòi hỏi người cán bộ, giảng viên phải học và tự học suốt đời, tranh thủ học mọi nơi, mọi lúc, học trong trường và học ngoài xã hội, học thầy, học đồng nghiệp và học học viên, khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí.
                                                                           ThS. Đàm Thiện Cầu
                                                                              Nguyên Phó Hiệu trưởng


 

Những tin cũ hơn

Những tin mới hơn

 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.