• dau-title
  • Bài viết nghiên cứu, trao đổi
  • cuoi-title

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các xóm, tổ dân phố tỉnh Cao Bằng năm 2019

Thứ ba - 24/09/2019 19:25

    Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó xác định: “Đến năm 2021: Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố; Từ năm 2021 đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định…”. Tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết nêu trên, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.
    Theo lộ trình chung của cả nước, tỉnh Cao Bằng có cấp huyện, xã và xóm, tổ dân phố cần sắp xếp, sáp nhập như sau:
    Cấp huyện: Sáp nhập 03 huyện thuộc diện phải sắp xếp vào 03 huyện liền kề, cụ thể: Sáp nhập nguyên trạng huyện Thông Nông vào huyện Hà Quảng, tên đơn vị hành chính (ĐVHC) mới là huyện Hà Quảng; Sáp nhập 09 xã của huyện Trà Lĩnh về huyện Trùng Khánh (trừ xã Quốc Toản), tên ĐVHC mới là huyện Trùng Khánh; Sáp nhập nguyên trạng huyện Phục Hoà và xã Quốc Toản (huyện Trà Lĩnh) vào huyện Quảng Uyên, tên ĐVHC mới là huyện Quảng Hoà. Sau khi sắp xếp, tỉnh có 10 ĐVHC cấp huyện, giảm 03 huyện.
    Cấp xã: Sáp nhập 52 ĐVHC cấp xã có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% với 19 ĐVHC cấp xã liền kề để thành lập mới 35 ĐVHC cấp xã. Sáp nhập 05 ĐVHC cấp xã  không thuộc diện sắp xếp để thành lập mới 03 ĐVHC cấp xã. Sau khi sắp xếp, tỉnh Cao Bằng có 161 ĐVHC cấp xã, giảm 38 xã.
    Xóm, tổ dân phố: Tổng số xóm, tổ dân phố của tỉnh trước khi sắp xếp là 2.487; Số xóm, tổ dân phố sau sắp xếp còn 1.517; giảm 970 xóm, tổ dân phố.
    Với mục tiêu mang lại lợi ích cho từng địa phương và cho mỗi người dân, chủ trương của Đảng là hết sức đúng đắn và cần thiết. Việc thực hiện tốt các Nghị quyết này sẽ góp phần to lớn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện, sẽ có những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tế, vì vậy, công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ quan trọng và phải được quan tâm hàng đầu. Để tiếp tục cụ thể hóa và góp phần triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW ngày 06/5/2019, về Tuyên truyền việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã. Đồng thời, để việc tuyên truyền thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các xóm, tổ dân phố tại tỉnh Cao Bằng được thực hiện một cách khẩn trương và đảm bảo tính đồng bộ, Tỉnh uỷ Cao Bằng cũng đã ban hành Đề án số 17-ĐA/TU ngày 29/7/2019 về Tuyên truyền thực hiện việc sắp xếp các cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các xóm, tổ dân phố tỉnh Cao Bằng với mục đích làm cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, mọi tầng lớp nhân dân thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong thực hiện. Nhằm đạt được sự ủng hộ, nhất trí cao để tham gia có hiệu quả lộ trình triển khai chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã và sắp xếp sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền có thể tập trung vào những nội dung như sau:
    Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết số 37-NQ/TW để hiểu rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước và lộ trình của việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
    Làm rõ những quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, tuyên truyền sâu sắc những nội dung như: Đây là chủ trương đúng đắn xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống; từ hạn chế của hệ thống hành chính cấp huyện và xã; làm rõ kết quả tích cực khi chủ trương này được thực hiện tốt. Đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hoá từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW. Việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC các cấp phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về ĐVHC, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.
    Triển khai lộ trình thực hiện sắp xếp theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: Các huyện, xã thuộc diện sáp nhập tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các địa phương liên quan chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp; HĐND các cấp họp thông qua phương án, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố; tổ chức Hội nghị tổng kết về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh (hoàn thành trước 30/9/2021).
    Tuyên truyền về phương án, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã và sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
    Lộ trình thực hiện như sau: Trong năm 2019, tiến hành sắp xếp 03 huyện và 52 xã, thị trấn chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định và sắp xếp lại 05 xã thuộc diện khuyến khích sát nhập. Sắp xếp, sáp nhập 1.784/2.487 xóm, tổ dân phố, trong đó 1.632/2.018 xóm, tổ dân phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn và 152 xóm, tổ dân phố đạt trên 50% tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định để thành lập 814 xóm, tổ dân phố mới. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh còn 1.517 xóm, tổ dân phố; giảm 970 xóm, tổ dân phố.
    Tuyên truyền về sắp xếp tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, chuyển đổi giấy tờ cá nhân, tổ chức sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.
    Các ngành, các cấp, các địa phương tuyên truyền về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, xóm, tổ dân phố; về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do thực hiện sắp xếp ĐVHC; về chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức: Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi chuyển đổi các giấy tờ và không thu phí, trường hợp các giấy tờ cũ chưa hết thời hạn vẫn có giá trị pháp lý và được tiếp tục sử dụng.
    Xác định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW.
    Cán bộ, đảng viên cần có trách nhiệm tiên phong trong việc tuyên truyền đến người thân để tạo được sự thống nhất về nhận thức, hành động khi địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC.
    Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm nắm rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và các đề án sắp xếp ĐVHC tại địa phương, đặc biệt là địa phương nơi đại biểu được bầu và sinh sống; trả lời chính xác khi cử tri có ý kiến phản ánh; đóng góp ý kiến khi thông qua các đề án sắp xếp ĐVHC.
    Quần chúng nhân dân, đặc biệt là những người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc điều chỉnh ĐVHC có trách nhiệm quan tâm, theo dõi, hiểu rõ về các chủ trương sắp xếp ĐVHC tại địa phương; qua đó thông suốt về tư tưởng, đóng góp ý kiến tạo sự đồng lòng, ủng hộ cao trong thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC trên địa bàn tỉnh.
    Xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo thực hiện kịp thời giải pháp về nguồn lực, kinh phí, an ninh trật tự, an toàn xã hội.
    Xây dựng phương án nguồn lực kinh phí để giải quyết thấu đáo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do thực hiện sắp xếp ĐVHC nhằm tạo hiệu ứng xã hội tích cực trong quá trình triển khai.
    Đồng thời, ngăn chặn và xử lý kịp thời những cá nhân, tổ chức làm trái chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về sắp xếp ĐVHC; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
    Đẩy mạnh vai trò của giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong trong tuyên truyền việc sắp xếp các ĐVHC.
    Với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi toàn tỉnh, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong nên cập nhật các nội dung liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các xóm, tổ dân theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Đề án số 16-ĐA/TU ngày 14/6/2019 của Tỉnh ủy về Sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020, Đề án số 17-ĐA/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về Tuyên truyền thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các xóm, tổ dân phố tỉnh Cao Bằng,… Để hiểu sâu về những nội dung này, từ đó gương mẫu thực hiện tại địa phương, xã, xóm, tổ dân phố và tuyên truyền những nội dung trên đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đang là học viên tại Trường qua các bài giảng. Đặc biệt là các giảng viên giảng dạy những chuyên đề liên quan đến hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay, nhằm góp phần tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh.
    Công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện sắp xếp ĐVHC có ý nghĩa hết sức quan trọng. Như chúng ta vẫn thường nói “tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng”. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định về sắp xếp ĐVHC; để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp ĐVHC. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chủ trương này, xem đây là nhiệm vụ, trách nhiệm để nhằm hoàn thành việc sắp xếp theo đúng lộ trình đã đề ra và bảo đảm việc sáp nhập đạt hiệu quả cao nhất./.
                                       ThS. Hoàng Kim Huệ
                            Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luậtNhững tin cũ hơn

Những tin mới hơn

 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.