• dau-title
  • Bài viết nghiên cứu, trao đổi
  • cuoi-title

Tìm hiểu những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay

Chủ nhật - 30/06/2019 20:52

   Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Chủ nghĩa ấy hướng đến sự giải phóng triệt để con người khỏi mọi sự nô dịch, áp bức bóc lột, sự hạn chế trong các quan hệ xã hội và hướng đến sự giải phóng triệt để con người. Chủ nghĩa ấy được xây dựng trên cơ sở kế thừa các thành tựu khoa học của lịch sử tư tưởng nhân loại và chỉ ra được những quy luật chi phối toàn bộ sự vận động và phát triển của thế giới vật chất nói chung và lịch sử xã hội nói riêng, chấm dứt mọi sai lầm của chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo, chủ nghĩa duy vật siêu hình trong giải thích các hiện tượng xã hội và lịch sử. Có thể khái quát những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin ở những nội dung sau:
   Thứ nhất, chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết phát triển.
   Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết phát triển, là hệ thống mở với bản chất vốn có là luôn được bổ sung, phát triển. Vấn đề này đã được Ph.Ăngghen nhấn mạnh rằng: học thuyết của các ông không phải là một giáo điều mà là một kim chỉ nam cho hành động. Chính quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã chứng minh điều này. Bản thân C.Mác và Ph.Ăngghen không phải ngay từ đầu đã có lập trường cộng sản chủ nghĩa với thế giới quan duy vật biện chứng. Đó là một quá trình chuyển biến, bổ sung, phát triển lý luận của các ông từ thế giới quan duy tâm sang thế giới quan duy vật biện chứng, từ lập trường dân chủ cách mạng sang lập trường cộng sản chủ nghĩa và không ngừng bổ sung, hoàn thiện và phát triển. Do vậy, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh nước ta cũng cần thấy rõ bản chất vốn có của chủ nghĩa Mác - Lênin là sáng tạo và phát triển. Vì chúng ta không thể đòi hỏi các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin phải tiên lượng được hết, suy nghĩ và giải quyết thay cho các thế hệ sau những vấn đề chưa hề đặt ra trong thời đại của ông. Ph.Ăngghen đã từng lưu ý: Lý luận của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một giáo điều mà người ta phải học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc. Do vậy, những người mácxít phải biết tổng kết thực tiễn thời đại mình để vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù hợp với từng điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia, dân tộc.
   Thứ hai, phương pháp biện chứng duy vật.
   Chúng ta đã biết đến nhiều phương pháp nhận thức khác nhau, nhưng chưa có phương pháp nào có thể thay thế được phương pháp biện chứng duy vật của triết học Mác - Lênin. Phương pháp này là sự kết tinh của toàn bộ tinh hoa về sự phát triển của phương pháp biện chứng từ thời cổ đại đến thời đại của Mác. Bên cạnh đó, còn được bổ sung bởi những thành tựu vĩ đại của khoa học tự nhiên, cơ sở thực tiễn là phong trào cách mạng công nhân thế giới.
   Phương pháp biện chứng duy vật giúp chúng ta trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu các sự vật, hiện tượng phải đứng trên quan điểm khách quan, quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể và quan điểm thống nhất giữa lý luận và thực tiễn từ đó rút ra đươc những kết luận chân thực và xác đáng về sự vật, hiện tượng.
   Thứ ba, quan niệm duy vật về lịch sử.
   C.Mác là người đầu tiên trong lịch sử triết học của nhân loại tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người. Đúng như Ph.Ăngghen khẳng định: giống như Đácuyn đã phát hiện ra quy luật của thế giới hữu cơ, C.Mác đã phát hiện ra quy luật phát triển của xã hội loài người. Chính quan niệm duy vật về lịch sử đã chấm dứt sự lộn xộn và tùy tiện vẫn thống trị từ trước đến nay trong các quan niệm về lịch sử và chính trị. Các quan niệm về lịch sử trước đây không thấy được tính quy luật khách quan của sự vận động phát triển của lịch sử, cùng lắm mới chỉ xem xét động cơ tư tưởng trong hoạt động lịch sử của con người, chưa thấy được vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử.
   Thứ tư, học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội.
   Sự phát triển của nhân loại là hết sức phong phú, đa dạng tuy nhiên nó vẫn diễn ra theo một quy luật nhất định. Đó là sự phát triển qua những nấc thang từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện cho đến hoàn thiện hơn.
   Mặc dù vậy, nhưng trong quá trình phát triển mỗi quốc gia, dân tộc tùy vào điều kiện cụ thể và hoàn cảnh lịch sử có thể lựa chọn việc phát triển tuần tự hoặc bỏ qua một hoặc nhiều hình thái kinh tế - xã hội khi điều kiện cho phép. Vậy nên, ta thấy những hình thái đan xen nhau, kế tiếp nhau trong lịch sử thế giới. Làm cho thế giới phát triển có sự đan xen, không đồng đều giữa các quốc gia. Sự phát triển không đồng đều đó biểu hiện ở chỗ trong cùng một thời đại nhưng ở mỗi quốc gia, dân tộc khác nhau lại đang ở một hình thái kinh tế - xã hội không giống nhau, hay cùng một hình thái nhưng có những biểu hiện khác nhau.
   Tuy vậy, dòng chảy của lịch sử nhân loại vẫn diễn ra theo sự thay thế của các hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao. Điều này diễn ra một cách lịch sử tự nhiên.
   Học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin từ khi ra đời cho đến nay, mặc dù trên thế giới có nhiều biến động to lớn, nhưng học thuyết đó vẫn giữ nguyên giá trị./.
                                                                               ThS. Nông Văn Dũng
                                                                        Giảng viên khoa Lý luận cơ sở
 

 
 

Những tin cũ hơn

Những tin mới hơn

 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.