• dau-title
  • Bài viết nghiên cứu, trao đổi
  • cuoi-title

Một số kết quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2018

Thứ ba - 24/09/2019 19:14

    Phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong 4 nhóm giải pháp lớn nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhóm giải pháp này xếp ở vị trí đầu tiên, có tính đột phá, huy động sức mạnh toàn dân, toàn diện cho xây dựng văn hóa, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tính chiến lược lâu dài, thể hiện quan điểm của Đảng ta coi xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo. Tiếp đó, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014) yêu cầu: Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
    Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động lớn mang tính toàn dân, toàn diện, với mục đích nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong quan hệ với gia đình và cộng đồng, môi trường tự nhiên và xã hội, theo những tiêu chí hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Nội dung phong trào cơ bản gồm: phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn; xây dựng các thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở.
    Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Cao Bằng, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và sự phối hợp của các phòng ban chuyên môn; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  trên địa bàn Thành phố Cao Bằng tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả nhất định. Thể hiện rõ nhất đó là Ban Chỉ đạo phong trào Thành phố được kiện toàn, bổ sung các thành viên phù hợp với tình hình mới. Ban Chỉ đạo Thành phố với tổng số 31 thành viên, trong đó 01 Trưởng ban, 03 phó Trưởng ban và 27 thành viên. Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền Thành phố chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh triển khai phong trào trên địa bàn. Tổ chức bình xét danh hiệu văn hóa đối với tổ, xóm văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa hàng năm.
    Bên cạnh đó, phong trào “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo” trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực.
    Phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa” tăng cường, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân thong qua hương ước, quy ước và các phong trào, các cuộc vận động như: Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, các hoạt động tương thân, tương ái, nhân đạo từ thiện v.v, góp phần đẩy lùi các tiêu cực, thói hư, tật xấu và các tệ nạn xã hội, làm lành mạnh môi trường, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.
    Phong trào “Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh” được các cấp ủy Đảng quan tâm và thực hiện có hiệu quả, giữ vững ổn định về tư tưởng trên địa bàn các khu dân cư.
    Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Thành phố vẫn còn những hạn chế nhất định: Việc xây dựng gia đình văn hóa; xóm, tổ dân phố văn hóa có nơi chất lượng chưa cao, chưa đánh giá đúng thực chất. Ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị của một số người dân chưa cao, vẫn còn một số hộ dân chưa có ý thức tự giác về trật tự, mỹ quan, an toàn giao thông đô thị. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa thiếu bền vững do có sự biến động về chính sách. Các vụ bạo lực gia đình vẫn tiếp tục tái diễn tại cộng đồng dân cư, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của phong trào.
    Những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số bộ phận lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa chú trọng quan tâm đến phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của phong trào. Sự tham gia thực hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân nhất là ở cơ sở chưa đồng đều, chưa có tính tự giác, còn chậm ở một bộ phận nhân dân, vai trò của ban lãnh đạo cấp tổ, xóm chưa được phát huy triệt để, còn nể nang né tránh trong việc bình xét, có quy ước nhưng khi bình xét lại không áp dụng. Vì vậy chưa khơi dậy được sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết thống nhất trong nhân dân. Lực lượng công chức văn hóa tại cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò tham mưu triển khai thực hiện phong trào tại cơ sở; chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời. Các tệ nạn xã hội như ma tuý, đánh bạc, trộm cắp, số đề,... đặc biệt là việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý vẫn diễn biến hết sức phức tạp đã làm ảnh hưởng đến chất lượng của phong trào....
    Từ những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; tôi xin đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới:
    Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; từ đó làm chuyển biến tích cực nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của phong trào đối với người dân, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.
    Thứ hai, nâng cao chất lượng, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí văn hóa. Hoàn thiện, cụ thể hóa bộ tiêu chí bình xét đánh giá danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Xóm, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” phù hợp với tình hình thực tế, bao quát các lĩnh vực có liên quan. Tổ chức giám sát tình hình thực hiện, thẩm tra, đánh giá bình xét thực chất khách quan và kịp thời các danh hiệu văn hóa.
    Thứ ba, đẩy mạnh các nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở.
    Thứ tư, nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; kiện toàn, củng cố thành viên Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên; nâng cao chất lượng công chức văn hóa tại cơ sở.
    Thứ năm, tổ chức kiểm tra thực hiện phong trào của các xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
    Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Thành phố không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, nhân dân... Từ đó, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới.
    Trường Chính trị Hoàng Đình Giong là đơn vị trường học đóng trên địa bàn Thành phố Cao Bằng; trong thời gian vừa qua, hàng năm đơn vị đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Trong đó có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Hàng năm nhà trường đều đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa được cấp trên công nhận.
    Trong năm qua nhà trường đã đóng góp nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Thành phố, của tỉnh; không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa nhà trường với chính quyền địa phương và khu dân cư... Từ đó, tạo động lực cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị thi đua lao động hoàn thành công việc được giao; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới./.
                                                                                     CN. Nhâm Thế Sằn
                                                                 Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luậtNhững tin cũ hơn

Những tin mới hơn

 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.