• dau-title
  • Bài viết nghiên cứu, trao đổi
  • cuoi-title

Kết quả cải cách thủ tục hành chính tại tỉnh Cao Bằng 6 tháng đầu năm 2019

Chủ nhật - 30/06/2019 20:57

    “Thủ tục hành chính" (TTHC)  là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 thì cải cách TTHC là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay. Tại tỉnh Cao Bằng, nhiệm vụ cải cách TTHC trong năm 2019 được quy định tại Kế hoạch số 4260/KH-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019.
   Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4340/KH-UBND ngày 27/12/2018 về kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019. Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và kết quả phải đạt được, từ kiểm soát quy định TTHC đến kiểm soát việc thực hiện TTHC, rà soát đánh giá TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, tuyên truyền hoạt động hỗ trợ kiểm soát TTHC, chế độ báo cáo của các đơn vị. Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện.
   Tính đến ngày 31/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ký ban hành 14 quyết định công bố danh mục TTHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ngành (như Sở: Công Thương, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài Nguyên và Môi Trường,...). Trong đó, công bố mới 100 TTHC (cấp tỉnh: 72 TTHC, cấp huyện: 20 TTHC, cấp xã: 08 TTHC); sửa đổi, bổ sung 103 TTHC (cấp tỉnh: 92 TTHC, cấp huyện: 09 TTHC, cấp xã: 02 TTHC); thay thế 02 TTHC; bãi bỏ 87 TTHC (cấp tỉnh: 57 TTHC, cấp huyện: 25 TTHC, cấp xã: 05 TTHC). Công khai kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC các TTHC mới được ban hành, xóa bỏ các TTHC đã bị bãi bỏ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp nghiêm túc thực hiện công khai TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.
   Việc cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC luôn được quan tâm thực hiện, đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 88 TTHC trên tổng số 204 TTHC được công bố, đạt tỷ lệ 43,14% số TTHC. Việc cắt giảm thời hạn giải quyết được công bố ngay trong Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh; tỷ lệ cắt giảm thời gian đạt tối thiểu từ 20% - 30 % theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó, thời gian cắt giảm nhiều nhất đạt 66,6 % (cắt giảm 10/15 ngày làm việc đối với 04 TTHC trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).
     Các sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định TTHC để nâng cao chất lượng quy định hành chính, giám sát việc thực hiện giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính địa phương qua các kênh thông tin như: hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng,...
      UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tính đến ngày 31/5/2019, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là 2.054 TTHC, trong đó: cấp tỉnh 1.723 TTHC, cấp huyện 218 TTHC, cấp xã 113 TTHC.
      Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 971/UBND-KSTT ngày 02/4/2019 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC.
      Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1770/UBND-KSTT chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoành thành Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm đi vào hoạt động.
      Hiện nay 19/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 13/13 đơn vị hành chính cấp huyện tiếp tục duy trì thực hiện giải quyết TTHC trên Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT - iGate). Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết qua phần mềm 17.725 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết trước hạn 14.980 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 1.393 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 582 hồ sơ.  
      Có được những kết quả trên là do công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách TTHC nói riêng và nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ngành, địa phương tập trụng triển khai ngay từ đầu năm. Việc triển khai các giải pháp quản lý, điều hành chung về cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị đã đi vào nề nếp, chủ động và kịp thời hơn những năm trước. Kế hoạch cải cách TTHC của từng cơ quan, địa phương đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch cải cách TTHC của tỉnh, đồng thời có sự nghiên cứu cụ thể hóa để đáp ứng tốt thực tiễn hoạt động quản lý của từng ngành, địa phương.
      Tuy nhiên, việc thực hiện công tác cải cách TTHC trong 6 tháng đầu năm còn một số tồn tại hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch, báo cáo về công tác cải cách TTHC còn chậm; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có chuyển biến song vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn; nguồn kinh phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước còn thiếu, trang thiết bị bắt đầu xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giải quyết TTHC, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia và sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, người dân ngại tham gia, do tâm lý muốn trực tiếp đến cơ quan nhà nước nộp hồ sơ để nhận phiếu hẹn.
      Giải quyết những tồn tại trên, trong thời gian tới để việc cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt được hiệu quả cao hơn, có thể thực hiện các giải pháp sau:
       Cần sớm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng và tổ chức hoạt động có hiệu quả phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Khi đó Trung tâm sẽ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm. Người dân, doanh nghiệp sẽ thực hiện các TTHC được thuận tiện hơn khi chỉ cần đến Trung tâm là có thể giải quyết được TTHC, cho dù TTHC đó liên quan đến nhiều sở, ngành.
     Thực hiện tốt việc hướng dẫn một lần trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Khi người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ, công chức, viên chức giải quyết cần giải thích đầy đủ, chi tiết một lần cho người dân doanh nghiệp biết. Tránh tình trạng mỗi lần chỉ giải thích, hướng dẫn một nội dung, làm cho người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.
      Tăng cường giám sát quá trình giải quyết TTHC thông qua các đoàn kiểm tra, giám sát, hoặc tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng, lắp đặt camera ghi hình có âm thanh tại những nơi tiếp nhận giải quyết TTHC...
       Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp về quá trình giải quyết TTHC. Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phản ánh một cách khách quan, nhanh chóng, minh bạch.
       Chất lượng giải quyết TTHC ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, là một trong những yếu tố để đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Mặc dù trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã có những nỗ lực trong việc cải cách TTHC nói riêng và cải cách hành chính nói chung, tuy nhiên theo xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 Cao Bằng vẫn xếp ở tốp cuối (đứng thứ 57/63 tỉnh, thành phố). Do đó, nhiệm vụ cải cách TTHC có ý nghĩa quan trọng, cần được các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như hiện đại hóa nền hành chính nhà nước của tỉnh nhà. Làm sao để khi người dân, doanh nghiệp đến giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị cảm thấy mình thật sự là người làm chủ, người được phục vụ, còn cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC là người "đầy tớ" của nhân dân. Chỉ khi có sự cải cách mạnh mẽ, thay đổi tư duy, lề lối làm việc thì tỉnh Cao Bằng của chúng ta mới có hy vọng rút ngắn khoảng cách về phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh bạn../.
                                                         ThS. Hoàng Kim Huệ
                                        Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luậtNhững tin cũ hơn

Những tin mới hơn

 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.